NAŘÍZENÍ

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Evropský parlament - logo                                              Evropská rada - logo

(Text s významem pro EHP)


Úvod

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Text s významem pro EHP)

Důvody nařízení

V důvodové části je 173 bodů.

KAPITOLA I - Obecná ustanovení

Článek 1 - Předmět a cíle
Článek 2 - Věcná působnost
Článek 3 - Místní působnost
Článek 4 - Definice

KAPITOLA II - Zásady

Článek 5 - Zásady zpracování osobních údajů
Článek 6 - Zákonnost zpracování
Článek 7 - Podmínky vyjádření souhlasu
Článek 8 - Podmínky použitelné na souhlas dítěte v souvislosti se službami informační společnosti
Článek 9 - Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Článek 10 - Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů
Článek 11 - Zpracování, které nevyžaduje identifikaci

KAPITOLA III - Práva subjektu údajů - Oddíl 1 - Transparentnost a postupy

Článek 12 - Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů

KAPITOLA III - Práva subjektu údajů - Oddíl 2 - Informace a přístup k osobním údajům

Článek 13 - Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů
Článek 14 - Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Článek 15 - Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

KAPITOLA III - Práva subjektu údajů - Oddíl 3 - Oprava a výmaz

Článek 16 - Právo na opravu
Článek 17 - Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Článek 18 - Právo na omezení zpracování
Článek 19 - Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
Článek 20 - Právo na přenositelnost údajů.

KAPITOLA III - Práva subjektu údajů - Oddíl 4 - Právo vznést námitku

Článek 21 - Právo vznést námitku

KAPITOLA III - Práva subjektu údajů - Oddíl 4 - Automatizované individuální rozhodování

Článek 22 - Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

KAPITOLA III - Práva subjektu údajů - Oddíl 5 - Omezení

Článek 23 - Omezení

KAPITOLA IV - Správce a zpracovatel - Oddíl 1 - Obecné povinnosti

Článek 24 - Odpovědnost správce
Článek 25 - Záměrná a standardní ochrana osobních údajů
Článek 26 - Společní správci
Článek 27 - Zástupci správců nebo zpracovatelů, kteří nejsou usazeni v Unii
Článek 28 - Zpracovatel
Článek 29 - Zpracování z pověření správce nebo zpracovatele
Článek 30 - Záznamy o činnostech zpracování
Článek 31 - Spolupráce s dozorovým úřadem

KAPITOLA IV - Správce a zpracovatel - Oddíl 2 - Zabezpečení osobních údajů

Článek 32 - Zabezpečení zpracování
Článek 33 - Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
Článek 34 - Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

KAPITOLA IV - Správce a zpracovatel - Oddíl 3 - Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Článek 35 - Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

KAPITOLA IV - Správce a zpracovatel - Oddíl 3 - Předchozí konzultace

Článek 36 - Předchozí konzultace

KAPITOLA IV - Správce a zpracovatel - Oddíl 4 - Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Článek 37 - Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Článek 38 - Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů
Článek 39 - Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů

KAPITOLA IV - Správce a zpracovatel - Oddíl 5 - Kodexy chování a vydávání osvědčení

Článek 40 - Kodexy chování
Článek 41 - Monitorování schválených kodexů chování
Článek 42 - Vydávání osvědčení
Článek 43 - Subjekty pro vydávání osvědčení

KAPITOLA V - Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Článek 44 - Obecná zásada pro předávání
Článek 45 - Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně
Článek 46 - Předávání založené na vhodných zárukách
Článek 47 - Závazná podniková pravidla
Článek 48 - Předání či zveřejnění údajů nepovolená právem Unie
Článek 49 - Výjimky pro specifické situace
Článek 50 - Mezinárodní spolupráce v zájmu ochrany osobních údajů

KAPITOLA VI - Nezávislé dozorové úřady - Oddíl 1 - Nezávislost postavení

Článek 51 - Dozorový úřad
Článek 52 - Nezávislost
Článek 53 - Obecné podmínky pro členy dozorového úřadu
Článek 54 - Pravidla pro zřízení dozorového úřadu

KAPITOLA VI - Nezávislé dozorové úřady - Oddíl 2 - Příslušnost, úkoly a pravomoci

Článek 55 - Příslušnost
Článek 56 - Příslušnost vedoucího dozorového úřadu
Článek 57 - Úkoly
Článek 58 - Pravomoci
Článek 59 - Zprávy o činnosti

KAPITOLA VII - Spolupráce a jednotnost - Oddíl 1 - Spolupráce

Článek 60 - Spolupráce mezi vedoucím dozorovým úřadem a dalšími dotčenými dozorovými úřady
Článek 61 - Vzájemná pomoc
Článek 62 - Společné postupy dozorových úřadů

KAPITOLA VII - Spolupráce a jednotnost - Oddíl 2 - Jednotnost

Článek 63 - Mechanismus jednotnosti
Článek 64 - Stanovisko sboru
Článek 65 - Řešení sporů sborem
Článek 66 - Postup pro naléhavé případy
Článek 67 - Výměna informací

KAPITOLA VII - Spolupráce a jednotnost - Oddíl 3 - Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Článek 68 - Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
Článek 69 - Nezávislost
Článek 70 - Úkoly sboru
Článek 71 - Zprávy
Článek 72 - Postup
Článek 73 - Předseda
Článek 74 - Úkoly předsedy
Článek 75 - Sekretariát
Článek 76 - Důvěrnost

KAPITOLA VIII - Právní ochrana, odpovědnost a sankce

Článek 77 - Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Článek 78 - Právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu
Článek 79 - Právo na účinnou soudní ochranu vůči správci nebo zpracovateli
Článek 80 - Zastupování subjektů údajů
Článek 81 - Přerušení řízení
Článek 82 - Právo na náhradu újmy a odpovědnost
Článek 83 - Obecné podmínky pro ukládání správních pokut
Článek 84 - Sankce

KAPITOLA IX - Ustanovení týkající se zvláštních situací, při nichž dochází ke zpracování

Článek 85 - Zpracování a svoboda projevu a informací
Článek 86 - Zpracování a přístup veřejnosti k úředním dokumentům
Článek 87 - Zpracování národních identifikačních čísel
Článek 88 - Zpracování v souvislosti se zaměstnáním
Článek 89 - Záruky a odchylky týkající se zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely
Článek 90 - Povinnost mlčenlivosti
Článek 91 - Zavedená pravidla pro ochranu údajů uplatňovaná církvemi a náboženskými sdruženími

KAPITOLA X - Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

Článek 92 - Výkon přenesené pravomoci
Článek 93 - Postupy projednávání ve výboru

KAPITOLA XI - Závěrečná ustanovení

Článek 94 - Zrušení směrnice 95/46/ES
Článek 95 - Vztah ke směrnici 2002/58/ES
Článek 96 - Vztah k dříve uzavřeným dohodám
Článek 97 - Zprávy Komise
Článek 98 - Přezkum jiných právních aktů Unie v oblasti ochrany údajů
Článek 99 - Vstup v platnost a použitelnost

Podpis nařízení

Za Evropský parlament.